Blue Flower

Welcome to U-Society.com : A Business to Business website for global business, small business, SME, etc.

Thailand Lab International 2016 จัดระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ ฮอลล์ 101-102 ไบเทค บางนา กทม. งานแสดงเทคโนโลยี และงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ที่สุดประสบการณ์งานแสดงเทคโนโลยี และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการฯ แห่งอาเซียน